Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Akceptuję
O firmie Kontakt

TechNoir - polityka prywatności

Ważna od: 2019.01.01.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez TechNoir Piotr Klimaszewski. Polityka dotyczy wszystkich posiadanych przez firmę danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych pozyskanych od Użytkowników, w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności witryny www.tech-noir.biz. TechNoir deklaruje funkcjonowanie strony internetowej www.tech-noir.biz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr 119/1.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późniejszymi zmianami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest TechNoir z siedzibą w Szczecinie, ul. Orląt Lwowskich 7/9, 71-340 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEiDG pod numerem NIP 8471402340.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Administrator danych zobowiązuje się do zachowania:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

GROMADZENIE DANYCH

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane osobowe, które Państwa dotyczą:

 • W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja łączących nas umów handlowych: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, dane działalności gospodarczej (jej nazwa i adres prowadzenia, numer NIP, numer REGON) oraz dane osobowe niezbędne do rozliczenia transakcji, w tym dane osobowe związane z numerem rachunku bankowego.
 • W przypadku danych Użytkownika, który zainicjuje kontakt (telefonicznie, poprzez formularz na stronie internetowej, pocztą elektroniczną i zwykłą) o imię i nazwisko, adres e-mail lub korespondencyjny o opcjonalnie: numer telefonu, dane prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej o inne dane osobowe, które Użytkownik przekaże w trakcie kontaktu telefonicznego. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww. procesów. Zainicjowanie kontaktu z Państwa strony, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym nie podlegają profilowaniu.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, do czasu wykonania tych obowiązków bądź ich wygaśnięcia,
 • realizacji łączących nas umów handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia tych umów,
 • dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań lub do czasu przedawnienia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, do czasu realizacji usprawiedliwionych potrzeb Administratora danych,
 • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu realizacji usprawiedliwionych potrzeb Administratora danych bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 • Państwa dane będą udostępnione organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja łączących nas umów handlowych, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty wspierające działalność gospodarczą Administratora danych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi: doradcze, księgowe, finansowe, prawne, informatyczne.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo je realizować poprzez złożenie wniosku na stronie www.tech-noir.biz.
 • Państwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

TechNoir zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Każda zmiana Polityki prywatności będzie oznaczana poprzez wprowadzenie zmiany w polu „Ważna od:”. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

DANE DO KONTAKTU

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych – zachęcamy do kontaktu z nami poprzez:

 • E-mail: rnestk@tech-noir.biz
 • Telefon: +48 881 511 450

TechNoir

Co dalej?

Jesteśmy gotowi ...